نمودار x بار r

نمودار x بار r برای کنترل زیر گروه هایی که دارای مغادیر متعدد زیاد هستند…