نمودار میانگین

نمودار میانگین , میانگین قرائت های متعدد توسط هر ارزیاب در هر قسمت توسط ارزیاب…