نمونه گیری پذیرشی چیست؟

نمونه گیری پذیرشی چیست؟ نمونه گیری پذیرشی روشی است که در صنعت برای کنترل کیفیت…