پذیرش ساده در بیانیه انطباق

پذیرش ساده در بیانیه انطباق در این حالت مشتری موافقت می کند که تصمیمات پذيرش/رد…