ملاحظات نگهداری پیشگیرانه

چه فعالیت هایی باید برای نگهداری پیشگیرانه برنامه ریزی شود (مانند روانکاری، تجزیه و تحلیل…