مقایسه عدم قطعیت تخمینی با عدم قطعیت هدف

در اصل عدم قطعیت می بایست کوچکتر از مقدار هدف باشد، اما اگر عدم قطعیت…