هماهنگی مبنا

در حالت ایده‌آل، با رواج فعلی در استفاده از ابعاد هندسی و رواداری(GD&T)، داده‌ها باید…