هیستوگرام نرمال شده

هیستوگرام نرمال شده ، نمودار هیستوگرام نموداری است که توزیع فراوانی خطای گیج ارزیاب هایی…