ویژگی اسمی

ویژگی اسمی، ویژگی یک پدیده، جسم یا ماده، که در آن ویژگی اندازه ای ندارد…