کیفیت با پراکندگی نسبت معکوس دارد

توجه داشته باشید که این تعریف نشان می دهد که اگر تغییرپذیری  در ویژگی های…