پراکندگی داده ها

دقت پراکندگی داده ها به طور سنتی، دقت اثر خالص تمایز، حساسیت و تکرارپذیری را…