کاهش پراکندگی از طریق خواندن چندگانه

اگر پراکندگی سیستم اندازه‌گیری قابل قبول نباشد (بیش از 30%)، روشی وجود دارد که می‌توان…