ارزیابی انطباق

ارزیابی انطباق براي تصميم­ گيري درباره ارزیابی انطباق و اين که آيا يک آیتم پذيرش/رد…