سیستم کمیت های پایه

مجموعه ای از کمیت های پایه است که هر کمیت دیگر را می توان بر…