مقدار کمیت مرجع

مقدار کمیت مرجع , مقدار کمی که به عنوان مبنایی برای مقایسه با مقادیر از…