استفاده از داده های صحه گذاری در طراحی کنترل کیفیت

استفاده از داده های صحه گذاری در طراحی کنترل کیفیت مقدمه معناي اصطلاح «تضمین کیفیت»…