گستره عدم قطعیت

نواحی نزدیک به حدود مشخصات که در آن انطباق یا عدم انطباق به دلیل گستره…