مطالعه Gage R

کاربرد مطالعه Gage R: تنها تعیین اولیه تکرارپذیری کوتاه مدت گیج را ارائه می دهد.…