نقاط خارج افتاده outlier points

نقاط خارج افتاده outlier points نقاط خارج افتاده، داده هايي هستند که با الگوي اصلي…