مدلسازی ریاضی

غالباً کمیت تحت اندازه گیری (اندازه ده) Y مستقیماً اندازه گیری نمی شود، بلکه نتیجه…