t تست برای میانگین یک نمونه

آماری که برای t تست استفاده می شود: باید توجه داشت که مخرج t انحراف…