صحه گذاری متد چیست؟

صحه گذاری متد چیست؟ تعاریف  تعاریف صحه گذاری متد از سه سند بین المللی در…