منتخب دوره های آموزشی

دوره آموزشی آشنایی با الزامات و مستند سازی بر اساس iso/iec17025:2017

 

دوره آموزشی آشنایی با برآورد عدم قطعیت اندازه گیری

دوره آموزشی ممیزی داخلی

 

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج

دوره آموزشی آشنایی با الزامات و مستند سازی بر اساس iso/iec17025:2017