لودر سایت

نمودار x بار s

نمودار x بار s برای کنترل زیر گروه هایی که دارای مقادیر متعدد و زیاد هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نمودار، x مقدار میانگین یا صحت است.

این مقدار از جمع میانگین هر زیر گروه با مابقی زیر گروه ها و تقسیم آن بر تعداد کلیه زیر گروه ها بدست می آید.

همچنین مقدار s که حرف اول کلمه standard است در هر زیر گروه از محاسبه انحراف استاندارد دست می آید.

دست آخر انحراف استاندارد هر کدام از زیر گروه ها را بدست اورده و انحراف استاندارد کلیه زیر گروه ها بایکدیگر جمع و بر تعداد کل آن ها تقسیم می شود.

از مقدار s پراکندگی یا دقت فرآیند بدست می آید.

برای آشنایی با نمودار های کنترلی مقاله آشنایی با نمودار های کنترلی قسمت یک و قسمت دوم را مطالعه کنید.

مقدار هر زیر گروه از میانگین کل مشاهدات آن زیر گروه بدست می آید.(این میانگین جهت بدست آوردن خط مرکزی یا x دبل بار بکار میرود.)

همچنین مقدار s یا انحراف استاندارد در هر زیر گروه مطابق رابطه بالا بدست امده و در اخر میانگین انحراف استاندارد کلیه گروه ها به عنوان مقدار مرکزی پراکندگی یا s بار در نظر گرفته می شود.

(این مقدار جهت بدست آوردن میانگین پراکندگی یا S بار بکار میرود.)

مقادیر x و s اصلی که جهت خط مرکزی و پراکندگی به کار میروند از طریق رابطه های بالا بدست می آیند.

برای بدست آوردن خط مرکزی یا x دبل بار می بایست میانگین کلیه زیر گروه ها را با یکدیگر جمع و بر تعداد زبر گروه ها تقسیم نمود.

همچنین برای بدست آوردن مقدار پراکندگی یا s بار می بایست میانگین انحراف استاندارد زیر گروه ها را محاسبه نمود. حدود کنترلی نمودار ها از طریق فرمول های زیر بدست می آید

فاکتور های نمودار های کنترلی در جدول زیر آمده اند.

مثال از نمودار X بار S

قرص های ویتامین از فشرده سازی موادی بدست می آیند.

در هر ساعت سختی ده عدد قرص اندازه گیری می شود.

در جدل زیر مشاهدات، میانگین مشاهدات و انحراف استاندارد هر زیر گروه مشاهده می شود.

مقادیر کنترلی نمودار این مثال از طریق رابطه های زیر بدست می اید.

با رسم و مشاهده نمودار پایین میبینیم که فرایند در سطح کنترلی می باشد و نیاز به بررسی دلیل خاص نمی باشد.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *