لودر سایت

بازنگری فواصل کالیبراسیون

جهت بازنگری فواصل کالیبراسیون بر مبنای این روش پس از کالیبراسیون هر تجهیز، در صورتیکه نتایج کالیبراسیون تجهیز برای مثال در حدود محدوده ۸۰% حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز) باشد، فواصل کالیبراسیون بعدی افزایش می‌یابد و اگر خارج از این حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز) باشد، فاصله کالیبراسیون کاهش خواهد یافت. با این روش فاصله بین کالیبراسیون‌ها به آسانی و بسیار سریع با قابلیت اطمینان تعیین می‌شود.

برای استفاده از این روش ابتدا لازم می باشد که حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز (MPE)) برای تجهیز تعیین گردد. معمولاً حداکثر خطای مجاز برای تجهیزات در استانداردهای انجام کالیبراسیون و آزمون قید می گردد و شرکت کالیبره کننده مقدار آن را در گواهینامه‌های کالیبراسیون خود گزارش می کند. در برخی از موارد نیز حداکثر خطای مجاز تجهیز توسط سازنده تجهیزات در کاتالوگ تجهیز ذکر شده است. 

پس از مشخص نمودن حدود رواداری (حداکثر خطای مجاز) می‌توان فاصله زمانی کالیبراسیون تجهیزات را با استفاده از رابطه زیر تعیین کرد:

(CINEW= CIOLD * (W۱*X + W۲*Y + W۳*Z

در این رابطه:

CLNEW: فاصله کالیبراسیون جدید

CLOLD: فاصله کالیبراسیون قبلی یا اولیه

W۱: وزن برای آخرین کالیبراسیون = ۰٫۸

W۲: وزن برای یکی قبل از آخرین کالیبراسیون = ۰٫۲

W۳: وزن برای دو تا قبل از آخرین کالیبراسیون = ۰٫۱ 

X: ضریب برای وضعیت به دست آمده در آخرین کالیبراسیون

Y: ضریب برای وضعیت به دست آمده در کالیبراسیون یکی قبل از آخر

Z: ضریب برای وضعیت به دست آمده در کالیبراسیون دو تا قبل از آخر

مقادیر ضرایب Z , Y, X  با توجه به جدول زیر بر اساس نتایج کالیبراسیون در هر دوره تعیین می‌گردد.

وضعیتنتایج کالیبراسیونمقدار ضریب
Aخطای تجهیز اندازه گیری داخل حدود رواداری۱
Bخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (کمتر از یک برابر حدود رواداری)۰٫۸
Cخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (بین یک تا دو برابر حدود رواداری)۰٫۶
Dخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (بین دو تا چهار برابر حدود رواداری)۰٫۴
Eخطای تجهیز اندازه گیری خارج حدود رواداری (بیش از چهار برابر حدود رواداری)۰٫۳

در راهنمای استاندارد دفاعی ایران (IDS 690-3) برای تعیین وضعیت پیشنهاد شده که از نسبت رانش ابزار اندازه‌گیری به عدم‌قطعیت آن استفاده شود. اگر بخواهیم از IDS 690-3 را برای تعیین وضعیت‌ها استفاده کنیم لازم است ابتدا میزان رانش تجهیزات اندازه‌گیری در فاصله زمانی دو کالیبراسیون محاسبه شود.  پس از آن نسبت رانش به عدم‌قطعیت گزارش شده در گواهینامه کالیبراسیون تجهیز اندازه‌گیری تعیین می‌شود. در نهایت از جدول زیر که در راهنمای IDS 690-3 آورده شده است، مقدار ضرایب  Z , Y, X تعیین ‎‌می‌گردد.

وضعیتنتایج کالیبراسیونمقدار ضریب
Aنسبت رانش به عدم‌قطعیت کمتر از ۰٫۵۱
Bنسبت رانش به عدم‌قطعیت ۰٫۵ تا ۱۰٫۸
Cنسبت رانش به عدم‌قطعیت ۱ تا ۱٫۵۰٫۶
Dنسبت رانش به عدم‌قطعیت ۱٫۵ تا ۲۰٫۴
Eنسبت رانش به عدم‌قطعیت بیش از ۲۰٫۳

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *