لودر سایت

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهها یا ILAC یک اتحادیه بین المللی متشکل از آزمایشگاه ها و نهادهای تائید صلاحیت و بازرسی کننده کشور های مختلف می باشد که به منظور برطرف نمودن موانع تجاری و تسهیل در شناخت متقابل کیفیت تشکیل شده است.

تائید صلاحیت به مشتریان و بهره برداران این توانایی را می دهد که هنگام انتخاب یک آزمایشگاه تصمیم آگاهانه ای با توجه به شایستگی، بی طرفی و توانمندی آزمایشگاه اتخاذ نمایند. تائید صلاحیت به حمایت از اعتبار و عملکرد و همچنین ارتقا خدمات و کالاها کمک می کند.

نهادهای تایید صلاحیت کننده در سراسر دنیا توافقنامه ای به اسم ilac mra را امضا کرده اند که پذیرش محصولات و خدمات را هنگام گذر ازمرزهای ‏کشورها تسریع می نماید. هدف از این توافقنامه (توافقنامه ILAC) فراهم آوردن یک چارچوب بین المللی برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی است.

نهادهای تائید صلاحیت آزمایشگاهی و بازرسی به نمایندگی بیش از ۷۰ سازمان اقتصادی و منطقه ای، اعضای ILAC به شمار میروند.

هدف:

هدف نهائی ILAC استفاده و پذیرش هر چه بیشتر نتایج آزمایشگاهها و شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده از جمله نتایج آزمایشگاهی سایر کشورها توسط صنعت و تدوین کنندگان مقررات می باشد. از این طریق هدف تجارت آزاد “یکبار آزمون کالا و پذیرش در همه جا” می تواند تحقق یابد

زمینه های فعالیت:

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهها در زمینه های زیر فعالیت می کند:

  • تدوین و هماهنگ سازی نحوه تائید صلاحیت آزمایشگاهی و بازرسی
  • ترویج تائید صلاحیت آزمایشگاهی و بازرسی در میان صنعت ، دولت و تدوین کنندگان مقررات و مصرف کنندگان
  • حمایت از سیستم های تائید صلاحیت در حال تشکیل
  • به رسمیت شناختن امکانات آزمایشگاهی و بازرسی از طریق توافقنامه ILAC

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهها (ILAC) برای اولین بار به عنوان یک کنفرانس در سال ۱۹۷۷ با هدف توسعه همکاریهای بین المللی برای تسهیل تجارت آغاز شده است.

اساسنامه اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی

اساسنامه اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی

         نام دفتر ثبت شده و مدت

         ماده1ـ

         1ـ نام انجمن، اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی است. دفتر ثبت  شده آن در شهر اوتریخت هلند است و قانون هلند بر انجمن حکمفرما خواهد بود.

         2ـ انجمن برای مدت نامحدود به ثبت رسیده است.

         اهداف

         ماده2ـ اهداف انجمن به شرح زیر است:

         1ـ تعریف معیارها و استانداردها و هماهنگ کردن اقدامات به منظور ایجاد سازگاری در تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و درجه بندی و نهادهای بازرسی برای تسهیل تجارت

         2ـ  توسعه و حفظ توافقات برای شناسایی متقابل گواهینامه های درجه بندی و گزارش های آزمون و بازرسی صادر شده از طرف آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت شده توسط امضاء کنندگان ترتیبات شناسایی متقابل چندجانبه اتحادیه

         3ـ تضمین این که این توافقات به نیاز کاربران این گزارش ها و گواهینامه ها مربوط است.

         4ـ ارتقاء شناسایی بین المللی ترتیبات کاربران گواهینامه های درجه بندی و گزارش های آزمون و بازرسی

         5 ـ تلاش در جهت تضمین این که زیرساختار تأیید صلاحیت بین المللی نیاز همه  طرفهای ذی نفع را که به دنبال خدمات درجه بندی، آزمون و بازرسی شایسته هستند برطرف کند.

         6 ـ ترغیب و کمک به نهاد های تأیید صلاحیت برای رفع نیازهای بازارهای داخلی شان و دستیابی به شناسایی کامل بین المللی گواهینامه های درجه بندی، گزارشهای آزمون و گزارش های بازرسی تهیه شده توسط آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت شده

         7ـ ترغیب توسعه  نهادهای همکاری منطقه ای مناسب به عنوان ابزارهایی در جهت تضمین این که نهادهای تأیید صلاحیت آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی در سراسر دنیا فرصت کافی برای شرکت در تأیید صلاحیت به آزمایشگاه ها و نهاد های بازرسی و ارتقاء استانداردهای عملکرد آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی را دارند.

         8 ـ برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی ها برای تشویق پژوهش در جنبه های مرتبط با ارزیابی انطباق

         9ـ همکاری با سایر نهادهای منطقه ای و بین المللی که اهداف مکمل دارند.

         10ـ شرکت در هر فعالیت مشروعی در جهت بهبود این اهداف و اهداف آتی که ممکن است در هر زمان تعریف شوند.

         سرمایه        

         ماده3ـ سرمایه انجمن شامل موارد زیر است:

         الف) سهم به دست آمده از مشارکت در هر یک از گروههای عضویت

         ب) وجوه کسب شده توسط انجمن از طرق دیگر عضویت در انجمن

         ماده4ـ

         1ـ اتحادیه عمومی می تواند گروههای مختلف عضویت را که معیارهای مشخصی برای هر گروه از جمله شرایطی برای حق رأی و هزینه ی عضویت های مختلف برای هر گروه دارند، تعریف کند.

         2ـ در تاریخ تشکیل، عضویت شامل گروههای زیر و گروههای دیگری که ممکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی تعیین شوند خواهد بود:

         الف) اعضاء کامل، نهاد هایی در تأیید صلاحیت هستند که واجد شرایط اعضاء وابسته بوده، (ردیف 4 جزء «ب») و به عنوان امضاء کننده  ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه پذیرفته شده اند؛

         ب) وابسته ها نهادهایی در تأیید صلاحیت هستند که:

         (1) برنامه های تأیید صلاحیت را برای یک یا چند خدمت زیر اجراء می کنند:

         1ـ آزمایشگاههای آزمون

         2ـ آزمایشگاههای درجه بندی

         3ـ نهادهای بازرسی

         4ـ سایر خدماتی که مـمکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی اتحادیه انتخاب شوند.

         (2) بتوانند شواهد کافی برای نشان دادن عملیاتی بودن و مقید بودنشان به شرایط زیر را ارائه نمایند:

         الف) الزامات تعیین  شده در استانداردهای مربوطه  تدوین شده در نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی و کمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه 

         ب) تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه

         (3) در نظام اقتصادی خود به عنوان ارائه دهنده  سرویس تأیید صلاحیت شناخته شده هستند.

         پ) پیوسته ها، نهادهایی در تأیید صلاحیت هستند که:

         (1) در یک یا چند مورد از خدمات زیر در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، در حال توسعه یافتن هستند و یا قرار است توسعه یابند:

         1ـ آزمایشگاههای آزمون

         2ـ آزمایشگاههای درجه بندی

         3ـ نهادهای بازرسی

         4ـ سایر خدماتی که اتحادیه عمومی اتحادیه در هر زمان درباره  آن تصمیم گیری کند.

         (2) قصدشان را مبنی بر اجرای برنامه تأیید صلاحیت طبق الزامات تعیین شده در استانداردهای مربوطه تدوین شده در نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی و کمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه اعلام  کنند.

         ت) نهادهای هماهنگی ملی، نهادهایی ملی و رسماً تأسیس شده هستند که مسؤولیت هماهنگ سازی فعالیت تأیید صلاحیت به آزمایشگاهها و یا نهادهای بازرسی در نظام های اقتصادی خاص را بر عهده دارند.

یک نهاد هماهنگی ملی، به صلاحدید عضو کامل یا وابسته  اتحادیه مجموعه خود، نمایندگی آنها را در اتحادیه عمومی و کارگروههای اتحادیه بر عهده می گیرد. اعضاء کامل و وابسته در نظام اقتصادی که دارای نهاد هماهنگی ملی است ممکن است در عوض، خود در اجلاس های اتحادیه عمومی شرکت کنند.

         ترتیبات شناسایی متقابل ملی با تأیید یک نهاد هماهنگی ملی به نهادهای شرکت کننده، حق امضاء در چهارچوب ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه یا شرکت در اتحادیه به عنوان عضو کامل یا وابسته برای نهادهای شرکت کننده را نمی دهد.

         ث) نهادهای همکاری منطقه ای، تعاونی هایی در تأیید صلاحیت منطقه ای و رسماً ثبت شده هستند که اهدافی مشابه و سازگار با اتحادیه دارند، که ملزم به اجرای تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه بوده و از نمایندگان رسماً برگزیده شده منافع تأیید صلاحیت حداقل از چهار نظام اقتصادی تشکیل شده اند.

         ج) ذی نفع ها، سازمان های نماینده جهانی، منطقه ای و ملی هستند که در امور اتحادیه ذی نفع بوده و شامل نهادهایی مانند انجمن های آزمایشگاهها، انجمنهای آزمایشگران، انجمن های نهادهای بازرسی، سازمان های خریدار، مراجع قانونگذاری، انجمن های مصرف کنندگان و سازمان های تجاری می شوند.

         3ـ اشتراک اعضاء برای یک دوره  دوازده  ماهه است ـ دوره  سهم عضویت ـ و در اول ژانویه  (11 دی) هر سال شروع می شود. نهادهایی که در هر یک از دوره ها به عضویت پذیرفته شده اند، یک حق اشتراک سالانه متناسب با ماه ثبت نام و تا دسامبر (آذر) سال ثبت نام پرداخت می کنند.

         4ـ پرداخت سهم سالانه متناسب با هر گروه از عضویت ها الزامی است. مقدار سهم سالیانه هر گروه از عضویت ها توسط اتحادیه عمومی، هر سال، قبل از اول دسامبر (11 آذر) سال قبل تعیین خواهد شد.

         5 ـ مشروط به ابلاغ یک اطلاعیه از دو ماه قبل به دبیر، هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت حق خاتمه عضویت در انجمن در پایان یک دوره عضویت را دارد، به شرطی که همه تعهدات مالی مربوط به انجمن رعایت شده باشند و یا تا پایان دوره عضویت اداء شوند.

         6 ـ در صورتی که نهادی الزامات ذکر شده در اساسنامه یا نظامنامه و یا سایر مقررات و مقررات ذکر شده در ماده (18) را رعایت نکند، و یا نهاد برخلاف اساسنامه، نظامنامه یا سایر قوانین و مقررات، تصمیمات مشروع پذیرفته شده یا منافع انجمن عمل کند، اتحادیه عمومی می تواند به عضویت آن در هر گروه از عضویت ها خاتمه دهد.

         7ـ اتحادیه عمومی با ذکر دلایل و تاریخی که عضویت آن نهاد خاتمه خواهد یافت، مراتب را به نهاد مربوط به صورت کتبی اطلاع می دهد. حق استیناف برای نهاد محفوظ خواهد بود.

         اتحادیه عمومی

         ماده5 ـ اتحادیه عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن است.

         ماده6 ـ اتحادیه عمومی دستورالعمل های مرتبط با سیاست  خود را ارائه خواهد کرد و بر مدیریت و امور کلی انجمن نظارت خواهد داشت.

         ماده7ـ

         1ـ هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت، باید نماینده ای معتبر را برای شرکت در اتحادیه عمومی انتخاب کند.

         2ـ به جز در مواردی که ذکر شده باشد، هنگام نیاز به رأی گیری در اتحادیه عمومی، هر نظام اقتصادی دارای یک حق رأی خواهد بود که این البته تنها در مورد اعضاء کامل و وابسته ای که بدهی ندارند اعمال خواهد شد. جایی که بیش از یک عضو کامل یا وابسته واجد شرایط رأی در یک نظام اقتصادی خاص باشند، رأی متعلق به عضوی خواهد بود که از طرف همه  اعضاء کامل و وابسته  واجد شرایط در آن نظام اقتصادی انتخاب شده باشد.

         3ـ اتحادیه عمـومی اتحادیه از میان نمایندگان معتبر نهادهای دارای صلاحیت رأی دادن، یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت تصدی دو سال انتخاب می کند. افراد می توانند برای حداکثر سه دوره  پیاپی انتخاب شوند. هر نهادی که نماینده  معتبر آن به عنوان رئیس انتخاب شده باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده  خود معرفی کند.

         4ـ اتحادیه عمومی، کارگروه  اجرائی را به عنوان هیأت مدیره و به منظور انجام فعالیت های اتحادیه در فاصله  بین نشستهای اتحادیه عمومی انتخاب می کند. عضویت در کارگروه اجرائی در ماده (13) مشخص شده است.

نمایندگی

         ماده8 ـ کارگروه اجرائی، و همچنین رئیس به همراه دو عضو دیگر کارگروه اجرائی، حق نمایندگی انجمن در برابر قانون و غیره را خواهند داشت.

         ماده9ـ کارگروه اجرائی، در موارد استثنائی، قدرت تفویض حق به رئیس برای نمایندگی در برابر قانون و غیره را خواهد داشت.

         جلسات

         ماده10ـ

         1ـ اتحادیه عمومی حداقل سالی یک  بار و در صورت صلاحدید رئیس یا یک دهم نهادهای واجد شرایط رأی، هر تعداد که لازم باشد، تشکیل جلسه خواهد داد.

         2ـ دبیر، مسؤول برگزاری جلسات و ابلاغ اطلاعیه های کتبی شامل دورنگار یا پست الکترونیکی نیز می باشد.

         3ـ تصمیمات متخذه توسط اتحادیه، چه در جلسه چه از طریق آراء پستی مخفی، بایستی دارای شرایط زیر باشند:

         الف) حدنصاب برای رأی گیری، نزدیک ترین عدد صحیح بالای پنجاه  درصد (50%) نهادهای واجد شرایط رأی (شامل نمایندگان). این شامل آراء دریافتی است که در آنها «بله» یا «خیر» یا «ممتنع» مشخص شده باشد.

         ب) اکثریت سه ـ چهارم مجموع آراء «بله» یا «خیر»، مگر این که غیر آن ذکر شده باشد.

         4ـ مقررات مفصل تر در مورد اتحادیه عمومی و کارگروه اجرائی در مجموعه ای از نظامنامه ها و دیگر قوانین و مقررات تدوینی در آینده توسط اتحادیه عمومی، قید خواهد شد.

         ماده11ـ تصمیمات متخذه توسط اتحادیه عمومی و کارگروههای آن ممکن است در جلسات اتخاذ نشوند. رأی گیری می تواند با استفاده از برگه های رأی از طریق دورنگار و پست الکترونیکی انجام شود.

         کارگروه  اجرائی

         ماده12ـ در پیشبرد اهداف انجمن، کارگروه اجرائی در فاصله  بین جلسات اتحادیه عمومی، سیاست  و مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.

         ماده13ـ

         1ـ کارگروه اجرائی شامل موارد زیر خواهد بود:

         ٭ رئیس

         ٭ نایب رئیس

         ٭ رؤساء کارگروههای اتحادیه که مسؤولیتهای راهبردی خاص برای توسعه  اتحادیه دارند، از جمله کارگروههای تشکیل شده با موافقت اتحادیه عمومی برای نمایندگی منافع آزمایشگاهها

         ٭ نماینده ا ی از هر نهاد همکاری منطقه ای شرکت کننده، حداکثر دو عضو کامل یا وابسته به نمایندگی نظام های اقتصادی غیروابسته در صورت عدم حضور نهاد منطقه ای مناسب

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

         ٭ هر شرکت کننده  دیگری که اتحادیه عمومی در هر زمانی در آینده تعیین کند.

         2ـ اعضاء کارگروه اجرائی، جایی که توسط اتحادیه عمومی انتخاب می شوند، طبق نظامنامه و سایر قوانین و مقررات تصویب شده توسط اتحادیه عمومی انتخاب یا عزل خواهند شد. اعضاء کارگروه اجرائی که به عنوان نماینده  نهادهای دیگر منصوب می شوند، فقط توسط نهاد برگزیننده شان می توانند عزل شوند.

         ماده14ـ رئیس اتحادیه عمومی، رئیس کارگروه اجرائی نیز خواهد بود. در غیاب رئیس، نایب رئیس، ریاست کارگروه اجرائی را بر عهده خواهد داشت.

ماده15ـ

         1ـ کارگروه اجرائی صلاحیت انعقاد توافق هایی برای خرید، مصرف یا توقیف اموال ثبت شده، یا انعقاد توافق هایی که در پی آن انجمن خود را به عنوان ضامن یا متحد و بدهکار مجزا متعهد می نماید، یا عملکرد طرف ثالثی را تضمین می نماید، یا وثیقه بدهی شخص ثالث را تضمین می کند خواهد داشت؛

         2ـ صلاحیت کارگروه  اجرائی برای ورود به اینچنین توافقات، به حداکثر ارزش پنج هزاردلار آمریکا یا هر مقدار دیگری که ممکن است از قبل توسط اتحادیه عمومی تعیین شده باشد محدود می باشد.

         دبیر

         ماده16ـ اتحادیه عمومی اختیار انتصاب و عزل دبیر را خواهد داشت.

         ماده17ـ مسؤولیت ها، تکالیف و وظایف دبیر در سندی جداگانه تعریف می شود.

         مقررات اجرائی

         ماده18ـ کارگروه اجرائی می تواند یک یا چند مجموعه نظامنامه و مقررات و قواعد دیگری برای اجرای مفاد اساسنامه و در رابطه با موضوعاتی که در اینجا به آنها پرداخته نشده است، تنظیم نماید. مقررات و قواعد باید به تصویب اتحادیه عمومی برسند. مقررات و قواعد نباید با مفاد قانونی و اساسنامه منافات داشته باشند.

         سال مالی، حسابها و هزینه و بودجه

         ماده19ـ

         1ـ سال مالی انجمن از 1 ژانویه تا 31 دسامبر (11 دی تا 10 دی سال بعد) خواهد بود.

         2ـ کارگروه اجرائی قبل از ماه نوامبر (آبان) هر سال برای سال مالی بعد، گزارشی از امور را به اتحادیه عمومی تسلیم خواهد نمود.

         3ـ یک حسابدار معتبر مستقل، که توسط کارگروه اجرائی پیشنهاد شده و توسط اتحادیه عمومی پذیرفته شده است، برای این منظور، گزارشی مالی شامل تمامی درآمدها و مخارج در سال مالی مربوط را تنظیم خواهد نمود. این گزارش مالی برای تأیید به اتحادیه عمومی تقدیم خواهد شد.

         4ـ تأیید گزارش مالی توسط اتحادیه عمومی، بدهی های کارگروه اجرائی از ناحیه  انجام امورش در طول سال مالی مربوطه را تسویه می کند.

         5 ـ کـارگروه اجـرائی بودجه  سال مالی بـعد را برای تأیید اتحـادیه عمـومی پیشنهاد می دهد.

         6 ـ اتحادیه عمومی نحوه  تخصیص بودجه  مازاد را تعیین می کند و این کار تا جایی که ممکن است در راستای اهداف انجمن انجام می دهد.

         اصلاح ماده ها

         ماده20ـ اتحادیه عمومی حق اصلاح اساسنامه را خواهد داشت.

         انحلال و تسویه حساب

ماده21ـ

         1ـ کارگروه اجرائی این حق را خواهد داشت که بر طبق تصمیم اتحادیه عمومی، انجمن را منحل کند.

         2ـ کارگروه اجرائی انجام تسویه حساب را بر عهده خواهد داشت.

         3ـ انجمن بعد از انحلال، تا زمان تسویه حساب امور، وجود خواهد داشت.

         4ـ در طول تسویه حساب، مفاد اساسنامه تا زمانی که ممکن و لازم باشد، به قوت خود باقی خواهند ماند.

         5 ـ بعد از تسویه حساب، اتحادیه عمومی نحوه  توزیع دارایی ها را تعیین خواهد کرد، در این راستا دارایی ها به نهـادی که اهدافی مشابه انجمن داشته باشد خواهد رسید به شرطی که هیچ یک از نهادهای عضو ذی نفع نباشد.

مقررات نهائی

         ماده22ـ اتحادیه عمومی در تمامی اموری که در اساسنامه مورد حکم قرار نگرفته اند، تصمیم گیری خواهد کرد.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *