لودر سایت
تضمین کیفیت

الزامات استاندارد 17025 ویرایش 2017 در خصوص اطمینان از اعتبار نتایج

بند 7-7-1: آزمایشگاه باید یک روش اجرایی برای پایش اعتبار نتایج، داشته باشد. داده های به دست آمده باید به نحوی ثبت شوند که روند آن ها قابل تشخیص بوده و در جایی که قابل اجرا باشد باید فنون آماری در بازنگری نتایج استفاده شود. این پایش باید طرح ریزی و بازنگری شود و در جای مقتضی شامل موارد زیر بوده ولی محدود به این موارد نمی شود:

الف-استفاده از مواد مرجع یا مواد کنترل کیفیت

ب-استفاده از ابزار های جایگزین کالیبره شده به منظور ارائه نتایج قابل ردیابی

پ-بررسی(های) کارکرد تجهیزات  اندازه گیری و آزمون

ت-هر جا کاربرد دارد، استفاده از استانداردهای کاری یا بررسی همراه با نمودارهای کنترل

ث-بررسی های میانی تجهیزات اندازه گیری

ج-تکرار آزمون ها یا کالیبراسیون ها با استفاده از روش های یکسان یا متفاوت

چ-آزمون مجددیا کالیبراسیون مجدد اقلام نگهداری شده

ح-همبستگی میان نتایج مربوط به ویژگی های مختلف یک قلم

خ-بازنگری نتایج گزارش شده

د-مقایسه های درون آزمایشگاهی

ذ-آزمون نمونه (های) کور

بند 7-7-2: در جایی که مقتضی است و دسترسی وجود دارد، آزمایشگاه باید عملکرد خود را در مقایسه با نتایج سایر آزمایشگاه ها پایش کند. این پایش باید طرح ریزی و بازنگری شده و باید شامل یک یا هر دو روش زیر باشد اما محدود به آن ها نمی شود:

الف-شرکت در آزمون مهارت

ب-شرکت در مقایسات بین آزمایشگاهی به غیر از آزمون مهارت

بند 7-7-3 داده های حاصل از فعالیت های پایش باید تحلیل شده و برای کنترل و در صورت کاربرد، برای بهبود فعالیت های آزمایشگاه به کار گرفته شوند. در صورتی که مشخص شود نتایج حاصل از تحلیل فعالیت های پایش، خارج از معیارهای از پیش تعریف شده است باید اقدامات مناسب برای پیشگیری از گزاش نتایج غیر صحیح انجام شود.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *