لودر سایت

تعیین کمی عدم قطعیت

قبل از محاسبه عدم قطعیت اندازه­ گیری، ابتدا باید مقدار هر یک از عوامل موثر را تعیین کنید. برای انجام این کار، ممکن است نیاز به کاهش و تجزیه و تحلیل داده­ ها داشته باشید.

نحوه تعیین کمی عدم قطعیت

برای تعیین کمی عدم قطعیت، باید چهار مرحله زیر را دنبال کنید:

 1. جمع آوری اطلاعات و داده­ ها
 2. داده­ های مناسب را ارزیابی و انتخاب کنید
 3. داده ­ها را تجزیه و تحلیل کنید
 4.  مولفه ­های عدم قطعیت را کمی کنید

جمع آوری اطلاعات و داده­ ها

برای شروع، باید اطلاعات و داده­ های مربوط به تجزیه وتحلیل عدم قطعیت خود را جمع آوری کنید.

به لیست زیر نگاهی بیندازید و موارد زیر را جمع آوری کنید. برای تعیین کمی منابع عدم قطعیت به آنها نیاز خواهید داشت.

 • 3 گزارش آخر کالیبراسیون
 • مطالعات تکرارپذیری و تجدیدپذیری (R&R)
 • روش یا دستورالعمل
 • نتایج آزمایش
 • راهنما و مشخصات سازنده
 • اسناد و راهنماهای فنی
 • مقالات چاپ شده، مطالعات، مقالات، مجلات و غیره.

با استفاده از موارد موجود در لیست بالا، باید بتوانید تعیین کنید که چه مقدار عدم قطعیت از هر منبع وجود دارد.

اطلاعات را ارزیابی کنید و داده ­های مناسب را انتخاب کنید

در مرحله بعد، باید اطلاعاتی را که در اختیار دارید ارزیابی کنید و داده ­هایی را پیدا کنید که برای تخمین عدم قطعیت استفاده خواهید کرد. شما باید داده­ های مربوط به تجزیه و تحلیل عدم قطعیت خود را پیدا کنید.

این موارد باید شامل اطلاعات و داده ­های مربوط به شما باشد:

 • تابع اندازه ­گیری
 • گستره اندازه ­گیری
 • نقطه ­ی آزمون

داده­ ها را تجزیه وتحلیل کنید

سپس، داده ­هایی را که در اختیار دارید با استفاده از روش­ های تحلیل مناسب تجزیه و تحلیل کنید تا بزرگی هر جزء عدم قطعیت را بیابید. شما می­توانید داده ­ها را به روش­های مختلفی تجزیه وتحلیل کنید، بنابراین روش­هایی را انتخاب کنید که برای داده­ هایی که در حالت تجزیه وتحلیل هستید، مناسب باشند.

اگر به کمک نیاز دارید، یک کتاب درسی آمار با کیفیت دریافت کنید یا کتاب آمار مهندسی  NIST  SEMATECH که  رایگان است را بررسی کنید.

مولفه ­های عدم قطعیت را کمی کنید

در نهایت، از نتایج خود برای تعیین کمی هر جزء عدم قطعیت و اضافه کردن مقادیر به بودجه عدم قطعیت خود استفاده کنید.

میتوانید عدم قطعیت و واحد اندازه­ گیری را مستقیما به بودجه عدم قطعیت خود اضافه کنید.

یا میتوانید عدم قطعیت ­ها، واحد اندازه­ گیری آنها و یک ضریب حساسیت را به بودجه عدم قطعیت خود اضافه کنید. انتخاب با شماست.

افراد از تکنیک­ های مختلفی استفاده می­کنند و این کار اشکالی ندارد. فقط مطمئن شوید که می­توانید توضیح دهید که داده­ های شما از کجا آمده ­اند و نحوه ارزیابی آن­­ها چگونه بوده است. من توصیه می­کنم یادداشت­های دقیق را به بودجه ­های عدم قطعیت خود اضافه کنید. این کار به شما کمک می­کند به یاد بیاورید که چگونه و چرا این بودجه­ ها را در نظر گرفته ­اید.

منابع عدم قطعیت

در زیر، لیستی از اجزای عدم قطعیت را مشاهده می­کنید که باید در هر بودجه عدم قطعیت در نظر بگیرید. بسیاری از این عوامل توسط بخش 6 سند A2LA R205 الزام شده است.  در حالی که این یک الزام همه­ گیر نیست، من فهرست حداقل عوامل عدم قطعیت مورد نیاز را انتخاب و تصمیم گرفته ­ام از آنها در هر یک از تحلیل­های عدم قطعیت خود استفاده کنم.

علاوه بر این، ترجیح میدهم منابع عدم قطعیت بیشتری را در بودجه های خود لحاظ کنم، زیرا آنها را مهم می­دانم.  منابع اضافی که من دوست دارم در نظر بگیرم شامل پایداری بلند مدت، گرایش و رانش است.

در اینجا لیست من از حداقل منابع توصیه شده عدم قطعیت برای گنجاندن در هر بودجه عدم قطعیت آورده شده است.

 1. تکرارپذیری
 2. تجدید پذیری
 3. پایداری
 4. گرایش
 5. رانش
 6. تفکیک پذیری
 7. عدم قطعیت استاندارد مرجع
 8. پایداری استاندارد مرجع
 9. سایر عوامل قابل توجه

تکرارپذیری

تکرارپذیری، ارزیابی تغییرپذیری در فرآیند اندازه ­گیری شما در شرایط مشابه است.

نحوه محاسبه تکرارپذیری

برای محاسبه تکرارپذیری، این دستورالعمل ­ها را دنبال کنید:

 1. یک اندازه ­گیری  را چند بار تکرار کنید ‘n’
 2. نتایج هر اندازه­ گیری را ثبت کنید

انحراف معیار را محاسبه کنید

تجدیدپذیری

تجدیدپذیری، ارزیابی تغییرپذیری در فرآیند اندازه ­گیری شما در شرایط مختلف است.

نحوه محاسبه تجدیدپذیری

برای محاسبه تجدیدپذیری، این دستورالعمل­ ها را دنبال کنید:

 1. یک اندازه ­گیری  را چند بار تکرار کنید
 2. میانگین نتایج تکرارپذیری را محاسبه کنید
 3. یک متغیر را تغییر دهید و آزمون تکرارپذیری  را تکرار کنید
 4. میانگین را محاسبه کنید.
 5. انحراف معیار میانگین­های آزمون را محاسبه کنید.

پایداری

پایداری، ارزیابی تغییرپذیری در فرآیند اندازه­ گیری شما در طول زمان است.

نحوه محاسبه پایداری

 برای محاسبه پایداری، این دستورالعمل­ ها را دنبال کنید:

 1. 3 گواهی آخر کالیبراسیون خود را بررسی کنید.
 2. نتایج هر گواهی کالیبراسیون را ثبت کنید.
 3. انحراف معیار نتایج کالیبراسیون را محاسبه کنید.

گرایش

گرایش، ارزیابی خطای سیستماتیک در فرآیند اندازه­ گیری شما است.

نحوه محاسبه گرایش

 برای محاسبه گرایش، این دستورالعمل ­ها را دنبال کنید.

 1. آخرین گواهی کالیبراسیون خود را مرور کنید.
 2. مقدار نتیجه اندازه ­گیری را پیدا کنید.
 3. مقدار استاندارد را پیدا کنید.
 4. تفاوت را محاسبه کنید.

رانش

رانش،  ارزیابی تغییرات سیستماتیک در فرآیند یا سیستم اندازه­ گیری شما در طول زمان است.

نحوه محاسبه رانش

برای محاسبه رانش، این دستورالعمل ­ها را دنبال کنید:

 1. 3 گواهی آخر کالیبراسیون خود را بررسی کنید
 2. نتایج هر گواهی کالیبراسیون را ثبت کنید
 3. تاریخ انجام هر کالیبراسیون را ثبت کنید
 4. میانگین نرخ رانش روزانه را محاسبه کنید
 5. میانگین نرخ رانش روزانه را در فاصله کالیبراسیون خود (در روز) ضرب کنید.

تفکیک پذیری

تفکیک پذیری، ارزیابی کوچکترین تغییر افزایشی مشاهده شده در فرآیند یا سیستم اندازه ­گیری شما است.

نحوه محاسبه تفکیک پذیری

برای یافتن تفکیک پذیری، این دستورالعمل­ ها را دنبال کنید

 1. به سیستم یا تجهیزات اندازه­ گیری خود نگاه کنید
 2. کمترین رقم را بیابید
 3. کوچکترین تغییر افزایشی را مشاهده کنید

عدم قطعیت استاندارد مرجع

عدم قطعیت استاندارد مرجع، عدم قطعیت قابل ردیابی مرتبط با کالیبراسیون تجهیزات یا مواد مرجع مورد استفاده در اندازه ­گیری شما است.

نحوه محاسبه عدم قطعیت استاندارد مرجع

 برای یافتن عدم قطعیت استاندارد مرجع، این دستورالعمل­ها را دنبال کنید:

 1. آخرین گزارش کالیبراسیون خود را مرور کنید.
 2. برآورد عدم قطعیت اندازه ­گیری گزارش شده را بیابید.

پایداری استاندارد مرجع

پایداری استاندارد مرجع، ارزیابی تغییرپذیری عدم قطعیت استاندارد مرجع شما در طول زمان است.

نحوه محاسبه پایداری استاندارد مرجع

برای محاسبه پایداری استاندارد مرجع، این دستورالعمل­ها را دنبال کنید:

 1. 3 گواهی آخر کالیبراسیون خود را بررسی کنید
 2. برآورد عدم قطعیت را از هر گواهی کالیبراسیون ثبت کنید
 3. انحراف معیار را محاسبه کنید.

سایر مولفه ­های مهم

اطمینان حاصل کنید که سایر مولفه­ های مهم دیگر را در محاسبه عدم قطعیت در نظر می­گیرید. یک مولفه زمانی منبع مهم عدم قطعیت در نظر گرفته میشود که ٪ 5 یا بیشتر از کل عدم قطعیت استاندارد ترکیبی را در بر بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع عدم قطعیت و نحوه کمی کردن آنها، این راهنماها را بررسی کنید:

عدم قطعیت انبساط حرارتی

همچنین می توانید مقاله منابع عدم قطعیت را مشاهده نمایید.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *