لودر سایت

حد رواداری دو طرفه با قاعده تصمیم گیری PC≥ 95٪

معیارهای پذیرش مشتری (مشخصات)،  برای مبدل فشار 2 مگاپاسکال این است که “خطاهای کالیبراسیون نباید بیشتر از 0.5٪ اسمی کل گستره باشد” اما مشتری قاعده تصمیم­ گیری را مشخص نکرده است.

بنابراین آزمایشگاه قاعده تصمیم­ گیری زیر را پیشنهاد می­کند:

قاعده تصمیم ­گیری: در هر فشار اندازه­ گیری شده کالیبراسیون، وقتی حداقل 95٪ احتمال انطباق خطا با مشخصات وجود داشته باشد، “قبول” گزارش می­شود. در غیر این صورت به عنوان “رد” گزارش خواهد شد.

سپس می­توان مجموعه ای از نتایج کالیبراسیون را به شرح زیر گزارش کرد:

مشخصات: خطاهای کالیبراسیون نباید بیش از%0.5±  اسمی کل گستره، 2 مگاپاسکال باشد.

قاعده تصمیم­ گیری: در هر فشار اندازه ­گیری شده کالیبراسیون، وقتی حداقل 95٪ احتمال انطباق خطا با مشخصات وجود داشته باشد، “قبول” گزارش می ­شود. در غیر این صورت به عنوان “رد” گزارش خواهد شد.

عدم قطعیت اندازه­ گیری برای 𝑒 برابر است با:  𝑈 (𝑒) = 0.004 MPa = 0.2%FS

عدم قطعیت گسترده گزارش شده(  e)U بر اساس عدم قطعیت استاندارد، ضرب در ضریب پوشش k = 2 است و سطح اطمینان تقریبی 95٪ را فراهم می­کند. ارزشیابی عدم قطعیت مطابق با الزامات UKAS انجام شده است.

نتایج:

در هر فشار مرجع، Pref، خطای مبدل از طریق فرمول زیر محاسبه می­شود:

از  این فرمول برای تصحیح مقدار خوانده شده به مرجع استفاده می­شود:

در این مثال احتمال انطباق برای هر اندازه ­گیری از خطای مبدل با عدم قطعیت استاندارد  %FS0.1u=   محاسبه شده است.

برای مثال، احتمال انطباق برایMPa  Pind = 1.995 ارزیابی می­ شود.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *