لودر سایت

تعاریف قواعد تصمیم گیری

برای این نوشته، JCGM106:2012 “ارزشیابی داده های اندازه گیری-نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق ” به عنوان منبع اولیه جهت تعاریف قواعد تصمیم گیری در نظر گرفته شده است.

حد رواداری-(حد مشخصات)                                                        Tolerance Limit (TL) (Specification Limit)

مقادیر مجاز بالا و پایین مشخص شده از یک ویژگی

بازه رواداری-(بازه مشخصات)                                                     Tolerance Interval (Specification Interval)

بازه مقادیر مجاز یک ویژگی

یادآوری 1: حدود رواداری به بازه رواداری تعلق دارند، مگر در مواردی که در مشخصات، مورد دیگری ذکر شده باشد.

یادآوری 2: اصطلاح “بازه رواداری” همانطور که در ارزیابی انطباق استفاده می شود معنایی متفاوت از همان اصطلاح، زماني که در آمار استفاده می شود، دارد.

یادآوری 3: در ASME B89.7.3.1: 2001 به بازه رواداری”ناحیه مشخصات” گفته می شود.

مقدار کمیت اندازه گیری شده                                                                                             Measured Quantity Value

مقدار کمیت نشان دهنده یک نتیجه اندازه گیری شده. (در هر بند 10.2 از [6] VIM)

حد پذیرش                                                                                                                                  Acceptance Limit (AL)

حدود مجاز بالا و پایین مقدار کمیت اندازه گیری شده

بازه پذیرش                                                                                                                     Acceptance Interval

بازه مقادير مجاز کمیت اندازه گیری شده

نکته 1: در مواردی که در مشخصات ذکر نشده باشد، حد پذیرش مربوط به بازه پذیرش است.

نکته2 : به یک بازه پذیرش “ناحیه پذیرش” گفته می شود. (ASME B89.7.3.1 [3])

بازه عدم پذیرش                         Rejection Interval   

بازه مقادير غيرمجاز کمیت اندازه گیری  شده

نوار محافظ                              Guard Band (w)   

بازه بین یک حد رواداری و یک حد پذیرش مربوطه که در آن طول نوار برابر با 𝑤 = | 𝑇𝐿 − 𝐴𝐿| می باشد

قاعده تصمیم گیری  Decision rule                                                                                                

قاعده ای که چگونگي در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری را هنگام بیان انطباق با یک الزام ویژه توصیف می کند.

پذيرش ساده            Simple Acceptance   

یک قاعده تصمیم گیری که در آن حد پذیرش همان حد رواداری می باشد. (AL=TL)

  نشانگر                      Indication 

مقدار ارائه شده توسط ابزار یا سیستم اندازه گیری. (JCGM 200 [6])

نکته 1: اغلب نشانگر، موقعیت یک نشاندهنده برای یک خروجی آنالوگ یا عدد نمایش داده شده یا چاپ شده برای یک خروجی دیجیتال مي باشد.

نکته :2 نشانگر به عنوان قرائت نیز شناخته می شود.

حداکثر خطای مجاز (نشانگر) Maximum Permissible Error (MPE) (of Indication)

حداکثر خطای مجاز (برای نشانگر) برای یک ابزار اندازه گیری، حداکثر اختلاف مجاز دانسته شده توسط مشخصات یا مقررات، بین نشانگر ابزار و مقدار اندازه گیری شده است.

  عدم قطعيت گسترده         Expanded Measurement Uncertainty (U)     

عدم قطعيت گسترده از عدم قطعيت تركيبي uc(y) ضرب در فاکتور پوشش k بدست مي آيد:

U = kuc (y)

سپس نتيجه انداره گيري به راحتي به صورت  Y = y ± Uبيان مي شود، كه به اينصورت تفسير ميگردد كه بهترين تخمين مقدار  Y كه قابل استناد باشد عدد y است و بازه y-U تا y+U بازه­اي است كه انتظار مي رود بخش بزرگي از توزيع مقادير قابل انتساب به Y را شامل شود. يك چنين بازه اي مي تواند به صورت زير نيز نمايش داده شود:

y – U ≤ Y ≤ y + U. JCGM 100 [4]

برای این سند باید U را عدم قطعیت اندازه گیری گسترده در نظر گرفت که مربوط به احتمال پوشش تقریباً 95٪  با ضريب پوشش k = 2 است.

نسبت عدم قطعيت آزمون Test Uncertainty Ratio (TUR)

نسبت رواداري مقدار اندازه گیری،TL ، تقسیم بر عدم قطعیت اندازه گیری گسترده فرآیند اندازه گیری در سطح 95٪  که 𝑇𝑈𝑅=𝑇𝐿/𝑈 می باشد.

  ريسك ویژه                        Specific Risk     

احتمال پذيرش يك قلم نامنطبق و يا رد يك قلم منطبق. اين ريسك براساس انداره گيري يك قلم به تنهایی مي باشد.

ريسك جهاني                Global Risk

احتمال متوسط پذيرش يك قلم نامنطبق و يا رد يك قلم منطبق است. این مسئله مستقیماً احتمال پذیرش نادرست را برای هر قلم منفرد، نتیجه اندازه گیری گسسته یا قطعه کار منحصر بررسي نمي كند.

مقدار اسمي                 Nominal Quantity Value  

مقدار گرد شده یا تقریبی مشخصه یک دستگاه یا سیستم اندازه گیری که راهنمایی برای استفاده مناسب از آن را ارائه می دهد.

مثال 1: 100 اهم به عنوان مقدار اسمی که روی یک مقاومت استاندارد مشخص شده است.

مثال 2: 1000 میلی لیتر به عنوان مقدار کمیت اسمی که روی فلاسک حجمی تک علامت مشخص شده است.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *