لودر سایت

حدود رواداری دو طرفه، قاعده تصمیم گیری 1:w=2u ، قاعده تصمیم گیری 2: پذیرش ساده “مقید” با u ≤umax

فرض کنید که الزامات مشخصات برای یک ماده، زبری سطح 𝑟، را برای یک نمونه در محدوده (𝑇𝐿=1.5) ≤ 𝑟 ≤ (𝑇𝑈=1.9)  مشخص می­کند. (حدود رواداری دو طرفه)

دو قاعده تصمیم­ گیری احتمالی ممکن است در نظر گرفته شود….

قاعده تصمیم ­گیری 1: یک نوار محافظ 𝑤 = 2𝑢max در هر طرف بازه رواداری. برای مثال،  قبول به عنوان منطبق برای همه نتایج 𝑟 در جایی که  𝐴𝐿 ≤𝑟≤𝐴𝑈 (با حدود 𝐴𝐿 = (𝑇𝐿 + 𝑤) و 𝐴𝑈 = (𝑇𝑈 − 𝑤))

با عدم قطعیت استاندارد 0.05 u=، ناحیه پذیرش برابر با  1.6≤ 𝑟 ≤ 1.8 است.

قاعده تصمیم ­گیری 2: پذیرش ساده (𝐴𝐿=𝑇𝐿) ≤ 𝑟 ≤ (𝐴𝑈=𝑇𝑈) و 𝑢 ≤0.05 :       یا معادل آن

پذیرش ساده (𝐴𝐿=𝑇𝐿) ≤ 𝑟 ≤ (𝐴𝑈=𝑇𝑈) و نسبت عدم قطعیت آزمون  2≤(TUR) (𝑇𝑈𝑅=(𝑇𝑈−𝑇𝐿)/4𝑢) نتایج برخی از مقادیر اندازه­ گیری شده احتمالی 𝑟 با 𝑢 = 0.05

توجه داشته باشید که:

قاعده تصمیم­ گیری 1: ریسک تصمیم ­گیری را می­توان به عنوان “𝑃𝐹𝐴  که بیشتر از 2.3٪ نمی­باشد” برای تمام مقادیر اندازه­ گیری شده 1.6≤ 𝑟 ≤ 1.8 بیان کرد

(برای 𝑃𝐹𝐴   که  بیشتر از 5٪ نیست، نوارهای محافظ باریک تر از 1.645 می­توانند اعمال شوند)

قاعده نصمیم ­گیری 1 – میزان رد کردن،  بالاتر از قاعده تصمیم ­گیری 2 است

قاعده تصمیم ­گیری2: ریسک تصمیم ­گیری را می­توان به عنوان “𝑃𝐹𝐴  که بیشتر از 50٪ نمی­باشد” برای تمام مقادیر اندازه­ گیری شده 1.5≤ 𝑟 ≤ 1.9 بیان کرد انتخاب قاعده تصمیم ­گیری ممکن است به عنوان مثال به اهمیت پایین نگه داشتن 𝑃𝐹𝐴، یا اهمیت پایین نگه داشتن میزان رد بستگی داشته باشد.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *