لودر سایت

ضریب نوار محافظ kw

مشخصات یک طرفه

برای مشخصات یک طرفه، اندازه مورد نیاز ضریب نوار محافظ kw را می­توان به عنوان چند برابر عدم قطعیت استاندارد تعیین کرد. w=Kw.u جایی که ضریب نوار محافظ Kw برای PDF  گاوسی از حل معادله زیر بدست می­آید:

با استفاده از توابع کاربرگ اکسل به این صورت است

از این رو

جدول ضرایب نوار محافظ برای مقادیر انتخاب شده 𝑃𝐹𝐴max برای یک حد و یک PDF گاوسی

برای PDF های مبتنی بر توزیع 𝑡، تابع اکسل مربوطه T.INV است، برای مثال

احتیاط: از نماد K (متأسفانه) معمولاً برای نشان دادن ضریب باند محافظ استفاده می­شود (از این رو در اینجا استفاده می­شود). این ضریب نباید با ضریب پوشش  که برای ایجاد عدم قطعیت گسترده(برای تعیین بازه پوشش برای یک نتیجه اندازه ­گیری) استفاده می­شود اشتباه گرفته شود.

مشخصات دو طرفه

ضریب نوار محافظ یک طرفه اغلب می­تواند برای ایجاد نوار محافظ برای فواصل دو طرفه اعمال شود.

می­توان برای اطمینان از سازگاری نوار محافظ با حداکثر ریسک پذیرش غلط، یک بررسی انجام داد.

این فرایند به شرح زیر است:

1-PFAmax, TL, TU, u را شناسایی کنید

2-ابتدا، 𝑃𝐹𝐴 را برای یک مشخصات دو طرفه محاسبه کنید( با استفاده از C.7 با C.3 یا C.6 هر کدام که مناسب است) با ym=(TU-TL)/2

3-اگر PFA> PFAmax باشد، در اینصورت نمی­توان یک بازه پذیرش مطابق با PFAmax تعریف کرد

4- در غیر این صورت …. ضریب نوار محافظ یک طرفه را  )با استفاده از D.1 یا D.4 هر کدام که مناسب است) محاسبه کنید

5-  AL=TL+Kw.u را محاسبه کنید (و برای استفاده بعدی  AU=TU-Kw.u را  محاسبه کنید)

6- PFA را برای یک مشخصات دو طرفه محاسبه کنید( با استفاده از C.7 با C.3 یا C.6 هر کدام که مناسب است) با ym=AL

7- اگر PFA≈ PFAmax باشد، پس PDF به طور قابل توجهی.فراتر از هر دو حد برای یک مقدار در حد پذیرش گسترش نمی یابد. بنابراین ضریب نوار محافظ یک طرفه (D.1 یا D.4) برای مشخصات دو طرفه در  PFAmax پیشنهادی مناسب است.

8- در عوض اگر PFA به مراتب بزرگتر از PFAmax باشد،  یک ضریب نوار محافظ متفاوت مورد نیاز است. محاسبه دقیق ضریب نوار محافظ یک روش ساده نیست و احتمالاً به بهترین شکل از نظر تجربی بدست می­آید … به عنوان مثال با افزایش تدریجی Kw و تکرار مراحل 5 و 6 تا زمانی که بازه  قابل قبولی پیدا شود، یعنی   PFAmax ≈ PFA

برای  مثال، فرض کنید که به 0.050 PFAmax= برای PDF  گاوسی با مشخصات زیر نیاز داریم

TL=4

TU=-4

u=1

در این حالت وقتی که ym=(TU-TL)/2 است متوجه می­شویم، 0.050 PFAmax= می­باشد

بنابراین، یک نوار محافظ برای 0.050 PFAmax= وجود دارد ضریب نوار محافظ یک طرفه برابر است با:


تصمیم ­گیری درباره “قابل توجه بودن” به کاربرد بستگی دارد و نمی تواند از قبل برای همه شرایط دیکته شود.

از این رو، برای یک مشخصات دو طرفه، وقتی که ym=AL است به این صورت محاسبه می­کنیم:

0.05000=PFA

از آن جابی PFAmax ≈ PFA است، می­توانیم از ضریب نوار محافظ یک طرفه برای مشخصات دو طرفه استفاده کنیم. در عوض فرض کنید که u=2 است، با دنبال کردن مراحل مشابه، اکنون آن را پیدا می­کنیم

و برای مشخصات دو طرفه، وقتی  𝑦𝑚 = 𝐴𝐿است،  این­گونه محاسبه می­کنیم

0.05926=PFA

که ممکن است تصمیم بگیریم PFA به مراتب بزرگتر از PFAmax باشد

اگر 𝑘𝑤 را با افزایش ­های کوچک افزایش دهیم و محاسبات مربوط به هر مقدار جدید را تکرار کنیم، در این زمان متوجه می­شویم  که:

به ما اجازه می­دهد یک ضریب نوار محافظ مناسب را برای قاعده تصمیم گیری انتخاب کنیم.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *