لودر سایت

نحوه انجام آزمون تکرارپذیری

جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج

جمع آوری داده ها

قبل از اینکه بتوانید سیستم و فرآیند اندازه گیری را تجزیه و تحلیل و آزمون تکرارپذیری را  انجام دهید، باید داده هایی را جمع آوری کنید. با این حال، قبل از عجله کردن،  در ابتدا مواردی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.

 

طرح را مرور کنید

ابتدا طرح خود را مرور کنید.  مشخص کنید که چه توابع اندازه گیری، پارامترها و محدوده هایی ارزیابی خواهند شد. با انتخاب روش خود، نحوه انجام ازمون را مشخص کنید. در نهایت، تجهیزات مورد نیاز برای انجام ازمون را انتخاب کنید.

جمع آوری داده ها

اکنون که طرح را بررسی کرده اید، باید مشخص کنید چه داده هایی  و چگونه آنها را جمع آوری خواهید کرد. این کار  مهم است زیرا شیوه های ثبت سوابق خوب، بعداً در زمان شما صرفه جویی می کند. به‌ علاوه، اگر توصیه‌ های من را دنبال کنید، می‌ توانید تحلیل‌ های بیشتری را در زمان بعدی انجام دهید تا عدم قطعیت‌ های اضافی را که تحت تأثیر اپراتور، محیط و گذر زمان هستند، تعیین کنید.

چک لیست

من توصیه می کنم یک چک لیست برای فرآیند جمع آوری داده ها تهیه کنید. چک لیست باید اطلاعات زیر را مشخص کند.

1| پارامتر، تابع، و محدوده (های) ازمون شده،

2| تجهیزات مورد استفاده و شماره شناسایی مربوط به آنها،

3| تاریخ،

4| اپراتور،

5| روش،

6| شرایط محیطی (مانند دما، رطوبت و غیره) و

7| داده های نمونه جمع آوری شده

https://www.isobudgets.com/pdf/Docs/repeatability-checklist.pdf

 

تجزیه و تحلیل نتایج

اکنون که داده های خود را جمع آوری کرده اید، باید از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده کنید. با محاسبه پارامترهای زیر، باید بتوانید در مورد رفتار سیستم ها، تجهیزات و فرآیندهای اندازه گیری خود اطلاعات بیشتری کسب کنید. این در هنگام انجام تحلیل عدم قطعیت سودمند خواهد بود.

اولین پارامتری که باید محاسبه شود میانگین است که میانگین محاسبه شده یا مقدار مرکزی نتایج اندازه گیری شما است. میانگین با یافتن مجموع تمام مقادیر اندازه گیری شده و تقسیم آن بر تعداد کل نمونه های جمع آوری شده محاسبه می شود.

تابع اکسل: = میانگین (سلول 1، سلول 2، …، سلول n)

انحراف معیار

پارامتر بعدی مورد توجه انحراف استاندارد است. انحراف معیار اندازه گیری، واریانس یا پراکندگی مجموعه داده ها در مورد میانگین است. یک انحراف معیار بزرگ نشان می دهد که داده ها به طور گسترده در مورد میانگین پراکنده هستند و یک انحراف استاندارد کوچک استنباط می کند که داده ها به طور محدود در اطراف میانگین خوشه بندی شده اند.

تابع اکسل: =stdev (سلول 1، سلول 2، …، سلول n)

درجه آزادی

پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار، می خواهید بدانید که چند درجه آزادی با نتایج شما مرتبط است. درجات آزادی تعداد مقادیر یک محاسبات آماری هستند که آزادانه متفاوت هستند. هر چه درجه آزادی بیشتر باشد، باید نسبت به نتیجه نهایی اطمینان بیشتری داشته باشید.

تابع اکسل: = تعداد (سلول 1، سلول 2، …، سلول n) -1

انحراف معیار میانگین

هنگام ارزیابی دقت میانگین، محاسبه انحراف معیار میانگین معمول است. این با یافتن ضریب یا نتیجه تقسیم انحراف معیار محاسبه شده بر جذر تعداد نمونه های جمع آوری شده در یک مجموعه نمونه انجام می شود. این عدم قطعیت مرتبط با نتایج اندازه گیری مربوط به تکرارپذیری است.

تابع اکسل: =stdev(سلول 1، سلول 2،…، سلول n)/sqrt(تعداد(سلول 1، سلول 2،…، سلول n)-1)-تکرارپذیری

اکنون که ازمون تکرارپذیری را انجام داده اید، دفعه بعد که آن را تکرار می کنید یا با یک رشته اندازه گیری دیگر ازمون می کنید، باید اطمینان بیشتری داشته باشید. با آزمون  فرآیندهای اندازه گیری واقعی خود، شروع به درک و پیش بینی نحوه عملکرد آنها خواهید کرد. علاوه بر این، شما قادر خواهید بود فرآیندهای خود را ارزیابی و بهبود بخشید تا عدم قطعیت اندازه گیری مرتبط با نتایج را کاهش دهید.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *