لودر سایت

تحليل علت پيامد

بررسي اجمالي

تحليل علت پيامد تركيبي از تحليل هاي درخت خطا و درخت پيشامد است. اين روش از پيشامد بحراني شروع شده و پيامدها را توسط تركيبي از دريچه هاي منطقي بلي/خير تحليل مي كند تا شرايطي كه ممكن است رخ دهد يا خرابي هاي سيستمي كه براي تسكين پيامدهاي پيشامد اوليه طراحي شده است را نمايش دهد. علل شرايط يا خرابي ها توسط درخت خطا تحليل مي شود.

 

كاركرد تحليل علت پيامد 

تحليل علت پيامد در ابتدا به عنوان ابزار قابل اعتماد براي ايمني سيستم هاي بحراني ايجاد شد تا درك كامل تري از خرابي هاي سيستم بدهد. همانند تحليل درخت خطا، براي نمايش خرابي هاي منطقي منجر به پيشامد بحراني استفاده مي كند اما مشخصه ي اضافه نسبت به درخت خطا دارد و اجازه مي دهد توالي زماني خرابي ها تحليل شود. روش همچنين تاخيرهاي زماني را در تركيب تحليل پيامدها اجازه مي دهد كه اين در تحليل درخت پيشامد ممكن نبود.

روش براي تحليل مسيرهاي مختلفي كه سيستم مي تواند پيشامد بحراني را دنبال كند، استفاده مي شود و وابسته به رفتار زيرسيستم هاي مشخصي (مانند سيستم پاسخگويي سريع) است. اگر كمي باشد، تخمين احتمال پيامدهاي ممكن متفاوت ناشي از پيشامد بحراني را مشخص مي كند. هر توالي در نمودار علّت- پيامد تركيبي از درخت هاي زيرخطا است، تحليل علّت- پيامد
مي تواند به عنوان ابزاري براي ساخت درخت هاي خطا بزرگ استفاده شود.

نمودارها براي توليد و استفاده پيچيده هستند و تمايل استفاده از آن زماني است كه ميزان پيامد بالقوه خرابي توجيهي براي اين تلاش هاي گسترده داشته باشد.

ورودي های تحليل علت پيامد 

درك از سيستم و حالات خرابي و سناريوهاي خرابي نياز است.

 

فرآيند تحليل علت پيامد 

شكل ب.4 نمودار مفهومي از نوع تحليل علّت- پيامد نشان مي دهد.

رويه به شرح زير است:

الف. شناسايي پيشامد بحراني (آغازين) (معادل پيشامد نهايي در درخت خطا و پيشامد آغازين در درخت پيشامد)

ب. ايجاد و ارزش دهي درخت خطا براي علل پيشامد آغازين  نشانه هاي مشابه مورد استفاده در تحليل درخت خطا معمول، استفاده مي شود.

ت. تصميم در مورد اينكه كدام شرايط بايد درنظرگرفته شود. اين بايد شامل توالي منطقي مانند توالي زماني باشد كه رويدادها رخ مي دهند.

ث. ساخت مسيرهايي براي پيامدهاي وابسته به شرايط متفاوت. اين شبيه درخت پيشامد است اما مسير درخت پيشامد به كادرهاي مشخصي تجزيه شده است كه با شرايط خاصي استفاده
مي شوند.

ج. خرابي ها براي هر كادر شرايط به صورت مستقل تهيه مي شود، احتمال هر پيامد مي تواند محاسبه شود. اين با تخصيص اوليه احتمالات به هر خروجي كادرهاي شرايط حاصل مي شود (استفاده از درخت خطا مرتبط مناسب است) احتمال هر توالي منجر به پيامد خاصي مي شود كه با ضرب احتمال هر توالي از شرايط كه در شرايط خاص به پايان رسيده است. اگر بيش از يك توالي براي پيامدي مشابه موجود باشد، احتمالات از هر توالي با هم جمع مي شوند. اگر وابستگي بين شرايط توالي خرابي (براي مثال قطعي برق ممكن است چندين شرايط براي قطعي داشته باشد) بايد قبل از محاسبه مسئله وابستگي ها را مشخص كرد.

خروجي ها

خروجي ها تحليل علت پيامد ارائه نموداري از چگونگي خرابي سيستم است كه علل و پيامدها را نشان مي دهد. تخمين احتمال رويدادها براي هر پيامد بالقوه بر پايه تحليل احتمال رويداد شرايط خاصي است كه ناشي از پيشامد بحراني است.

نقاط قوت و محدوديت ها

مزيت تحليل علت پيامد تركيب دو درخت پيشامد و درخت خطا است. علاوه بر اين، بر بعضي از محدوديت هايي را كه اين روش ها دارند به وسيله توانايي تحليل پيشامد در طول زمان غلبه كرده است. تحليل علّت- پيامد ديدي جامع از سيستم ارائه مي دهد. محدوديت اين روش پيچيدگي بيشتر نسبت به تحليل درخت خطا و درخت پيشامد است، هر دو را بايد ايجاد كرد به صورتي كه با وابستگي ها در طول محاسبات مواجه شد.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *