لودر سایت

صحه گذاری متد چیست؟

تعاریف

تعاریف صحه گذاری متد از سه سند بین المللی در جدول 1 ارائه شده اند. صحه گذاری متد ، اساساً فرایند تعریف یک الزام تجزیه اي و تأیید این نکته است که آیا قابلیت هاي متد مورد نظر با کاربردهاي آن مطابقت دارند یا خیر. مسأله ذاتی در اینجا ضرورت ارزیابی عملکرد متد است. قضاوت درباره ي مناسبت و شایستگی متد مهم است، هر چند که در گذشته توجه صحه گذاری متد تنها بر ارزیابی ویژگی هاي عملکردي متمرکز بود.

صحه گذاری متد معمولاً رابطه ي تنگاتنگی با توسعه متد دارد. بسیاري از ویژگی هاي عملکردي متد (جدول 2) که با صحه گذاري متد مرتبط می باشند، معمولاً حداقل به شکل تقریبی و به عنوان بخشی از توسعه متد ارزیابی می شوند. با این حال، به خاطر داشته باشید که صحه گذاري رسمی نسخه ي نهایی متد (روش اجرایی مستند) نیز می بایست انجام شود.

بعضی از بخش ها از مفاهیم «صحه گذاري اولیه» و «صحه گذاري ثانویه» استفاده می کنند، که مورد دوم در مفهوم تصدیق به کار برده می شود. به نظر می رسد مفاهیم «صلاحیت» و «تأیید اندازه شناسی» نیز اصطلاح تصدیق را پوشش دهند (جدول 1).

تفاوت بین صحه گذاری و تصدیق

9000 ISO ،تصدیق را به صورت «تأیید از طریق فراهم آوردن شواهد عینی که بتواند الزامات معینی را برآورده کند» تعریف می کند. این تعریف خیلی شبیه به تعریف صحه گذاري در جدول 1 است. VIM تصدیق را به شکل «فراهم آوردن شواهد عینی که در آن یک آیتم معین الزامات خاصی را برآورده می کند» تعریف کرده و «جایی که الزامات تعیین شده براي استفاده مورد نظر کافی می باشند»، صحه گذاري همان تصدیق است.

یک آزمایشگاه ممکن است یک روش اجرایی معتبر، براي مثال یک استاندارد منتشر شده را پذیرفته و یا سیستم اندازه گیري کاملی را جهت کاربرد خاص از یک شرکت تجاري بخرد. در هر دو مورد اگر چه کار صحه گذاري پایه قبلاً انجام شده است، اما با این حال لازم است تا آزمایشگاه  تواناییاش را در به کارگیري متد تأیید کند، که این همان تعریف تصدیق است. یعنی براي آن که نشان داده شود متد در آزمایشگاه کاربر به درستی کار می کند، می بایست مقداري کار آزمایشگاهی انجام گیرد. هر چند در مقایسه با صحه گذاري متد که درون سازمان توسعه پیدا کرده، احتمالاً حجم کاري به مقدار قابل ملاحظه اي کمتر خواهد بود.

اصطلاح هاي صحه گذاري و تصدیق در راهنماي یوراکم با نام «واژه شناسی در اندازه گیري تجزیه» بیشتر بحث می شوند.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *