لودر سایت

این ویرایش، نسخه تجدید نظر شده راهنماي یوراکم سیتک است که در سال 2002 منتشر شده  بود. ویرایش 2002 نیز بر
اساس راهنماي شماره 1 سیتک (که آن نیز به نوبه خود بر اساس راهنماي یوراکم/WELAC پایه گذاري شده بود) توسعه
یافته بود.
در این راهنما تغییرات ایجاد شده در نسخه 2005 ،ایزو 17025 نیز لحاظ شده است. واژه شناسی مربوط به آن نیز به روزرسانی
شده تا مطابق با ویرایش سوم (VIM-2012:JCGM200 (واژگان بین المللی اندازه شناسی، مفاهیم عمومی و پایه و اصطلاحات
مرتبط و ایزو 2004:17000 و ایزو 2015:9000 باشد.
تمرکز این راهنما بر الزامات ایزو 17025 است، با این حال مطالب آن می تواند براي سازمان هایی که در صدد کسب تایید
صلاحیت در برابر الزامات استانداردهایی نظیر ایزو 15189 و ایزو 9001 و یا انطباق با اصول عملیات آزمایشگاهی شایسته
هستند نیز مفید واقع شود. به طور مشابه اگر چه عنوان راهنما «راهنماي کیفیت در شیمی تجزیه» است با این حال انتظار
میرود که غیر از شیمی براي سایر رشتههاي علمی نیز سودمند باشد. یوراکم راهنماي ویژه اي را براي آزمایشگاه هاي
1 میکروبیولوژي منتشر کرده است.

این راهنما براي آزمایشگاه هایی که خواهان برقراري سیستم مدیریت کیفیت بدون اخذ تاییدیه رسمی هستند و همینطور
اشخاص درگیر در کار آموزش و تدریس اطلاعات مفیدي فراهم میکند.
ویرایش 2002 این راهنما در بخش کتابشناسی و مراجع بسیار گسترده بود. براي راحتی کار، در بخش کتابشناسی این
راهنما تنها به نوشتهها و کتابهاي استفاده شده در این راهنما اشاره شده است. مستندات اضافی مربوط به تایید صلاحیت و
تضمین کیفیت را میتوان در لیست مطالب خواندنی (List Reading (تحت آیتم منوي انتشارات (Publications (در
وبسایت یوراکم به آدرس org.eurachem.www پیدا کرد.

دانلود سند راهنمای کیفیت در شیمی تجزیه

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *