لودر سایت

راهنمای استفاده از نرم افزار مینی تب

شماره صفحهعنوانردیف
3Minitab Introductionآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ مینی تب1
17Normality testبررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون2
18statistical parameters محاسبه پارامتر های آماری3
19Outlier Testشناسایی داده های پرت4
21Correlationبررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه گیری5
22one Sample T-Testمقایسه نتایج با یک مقدار مرجع6
23Two Variances-F Testمقایسه پراکندگی نتایج دو جامعه7
24Two Sample T-Testآزمون آماری مقایسه ای میانگین نتایج دو جامعه8
25Paried T Testمقایسه نتایج دو جامعه بصورت زوجی9
26ANOVA Testمقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از آنالیز  واریانس10
28H & K Mandelsمقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از شاخص های آماری h وK11
29Control chartsنمودار های کنترل 12
31Cg & Cgkقابلیت تجهیزات اندازه گیری13
32Methodsآزمون هاي آماري مورد استفاده14
دانلود 5 صفحه اول

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *