لودر سایت

فهرست انتشارات آیلک

در زیر فهرستی از عناوین تمام اسناد عمومی آیلک آمده است.

بروشورهای تبلیغاتی آیلک

 • ILAC B1:10/2015 Why Use an Accredited Laboratory?
 • ILAC B3:10/2015 How Does Using an Accredited Laboratory Benefit Government & Regulators?
 • ILAC B4:11/2015 The Advantages of Being An Accredited Laboratory
 • ILAC B5:01/2018 Securing testing, measurement or calibration services – The difference between accreditation and certification
 • ILAC B6:06/2019 Benefits for Laboratories Participating in Proficiency Testing Programs
 • ILAC B7:10/2015 The ILAC Mutual Recognition Arrangement
 • ILAC B9:02/2017 ISO 15189 Medical Laboratory Accreditation
 • ILAC B10:11/2012 Why use an accredited inspection body
 • ILAC B11:02/2017 Why become an accredited inspection body
 • ILAC B12:02/2017 How does accredited inspection benefit Government and Regulators
 • ILAC B13:03/2020 Why become an Accredited Reference Material Producer
 • ILAC B14:01/2021 Accreditation for Biobanking Facilities
 • ILAC B15:03/2021 Specifying Accreditation for COVID-19 Testing
 • ILAC Factsheet 03/2014 Specifying Accreditation in Regulation
 • ILAC MRA Annual Report ILAC MRA Annual Report 2021
 • ILAC MRA Infographic ILAC MRA 2021 Infographic
   
 • IAF/ILAC B1:02/2019 The route to signing the IAF or ILAC Arrangement
 • IAF/ILAC B2:09/2018 How do I gain confidence in an Inspection Body? Do they need ISO 9001 Certification or ISO/IEC 17020 Accreditation
 • IAF/ILAC B3:01/2018 Accreditation: Supporting safe food and clean drinking water
 • IAF/ILAC B4:01/2018 Recommended guide for engaging with Government & Regulators
 • IAF/ILAC B5:01/2018 Accreditation: Facilitating world trade
 • IAF/ILAC B6:09/2018 Accreditation: Delivering confidence in the provision of energy
 • IAF/ILAC B7:03/2020 Accreditation: Supporting the Delivery of Health and Social Care
 • IAF/ILAC B8:01/2018 Accreditation: Delivering confidence in construction and the built environment
 • IAF/ILAC B9:01/2018 Accreditation: A global tool to support Public Policy
 • IAF/ILAC B10:03/2020 Accreditation: Delivering a safer world
 • IAF/ILAC B11:03/2020 Accreditation: Adding value to supply chains
 • Accredited Conformity Assessment

Guidance Documents (G Series)

 • ILAC-G3:08/2020 Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies
 • ILAC-G7:04/2021 Accreditation Requirements and Operating Criteria for Horseracing Laboratories
 • ILAC-G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity
 • ILAC G17:01/2021 ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
 • ILAC-G18:12/2021 Guideline for describing Scopes of Accreditation
 • ILAC-G19:06/2022 Modules in a Forensic Science Process
 • ILAC-G21:09/2012 Cross Frontier Accreditation — Principles for Cooperation
 • ILAC-G24:2022 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring equipment
 • ILAC-G26:11/2018 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditation Scheme
 • ILAC-G27:07/2019 Guidance on measurements performed as part of an inspection process
 • ILAC-G28:07/2018 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies
 • ILAC-G29:06/2020 Guidelines for harmonization of scopes of ISO/IEC 17025 accreditation of WADA anti-doping laboratories 

Policy Documents (P Series)

 • ILAC-P4:06/2022 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management
 • ILAC-P5:06/2022 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations
 • ILAC-P8:03/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies
 • ILAC-P9:06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
 • ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
 • ILAC-P12:04/2009 Harmonisation of ILAC Work with the Regions
 • ILAC-P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration
 • ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

Rules Documents (R Series)

 • ILAC-R1:12/2021 Management of ILAC Documents
 • ILAC-R2A:11/2019 ILAC Rules: Articles of Association
 • ILAC-R2B:11/2019 ILAC Rules: Bylaws
 • ILAC-R3:12/2014 ILAC Strategic Plan 2015-2020
 • Supplement 1 to ILAC R3:12/2014
 • ILAC-R4:10/2016 Use of the ILAC Logo and Tagline
 • ILAC-R5:04/2016 ILAC Procedure for Handling Complaints
 • ILAC-R6:06/2022 Structure of the ILAC Mutual Recognition Agreement and Procedure for Expansion of the Scope of the ILAC Arrangement
 • ILAC-R7:05/2015 Rules for the Use of the ILAC MRA Mark

Joint ILAC/IAF Documents (A series)

 • IAF/ILAC A1:03/2020 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Regional Group
  IAF/ILAC-A1/A2: Addendum 01/2021 IAF/ILAC Approach to Remote Peer Evaluations of Regions and Single Accreditation Bodies during the COVID-19 Pandemic
 • IAF/ILAC A2:01/2018 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body
  IAF/ILAC-A1/A2: Addendum 01/2021 IAF/ILAC Approach to Remote Peer Evaluations of Regions and Single Accreditation Bodies during the COVID-19 Pandemic
 • IAF/ILAC A3:03/2020 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Template report for the peer evaluation of an Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017
 • Statement: Replacement of Assessments During the COVID-19 Pandemic IAF-ILAC Statement on Replacement of Assessments During the COVID-19 Pandemic

منبع:آیلک

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *