لودر سایت

اگر اندازه نمونه ها (تعداد اندازه گیری های انجام شده برای رسیدن به نتایج) یکسان باشد، ممکن است از آزمون کوکران بسیار ساده شده برای همگنی واریانس ها استفاده شود.

آماره Rn,r= نسبت بزرگترین واریانس و مجموع همه واریانسها است

مثال عددی از آزمون کوکران

مقادیر واریانس های گزارش شده توسط سه آزمایشگاه در اندازه گیری 10 اهم مقاومت برابر با 140، 660 و 200 میکرو اهم بوده است. تعداد مشاهدات انجام شده برای رسیدن به نتیجه توسط هر آزمایشگاه 10 است.

مقدار R10;3 برای احتمال 0.05 برابر با 0.6167 و برای احتمال 0.01 برابر با 0.6912 است. بنابراین واریانس ها در سطح 1% همگن و در سطح 5% غیر همگن هستند. به منظور ایجاد درجه هم ارزی برای استانداردهای اندازه گیری ملی شرکت کننده در مقایسه منطقه ای، می توان به مرجع زیر مراجعه نمود.

  1. I.A. Khartitonov, A.G. Chunovkina, Evaluation of regional key comparison data-two
    approaches. Metrologia 43, 470–476 (2006)

مقدار بحرانی بالای کوکران CUL با در نظر گرفتن عواملی مانند N (تعداد گروه ها/آزمودنی ها)، n (تعداد تکرار در هر گروه)، α (سطح اطمینان مورد نظر) و یک مقدار Fc که می تواند از جدول F بدست آید به دست می آید. جدول توزیع یا مشتق شده از یک نرم افزار کامپیوتری برای تابع F، در معادله زیر آمده است:

منبع : عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *