لودر سایت

رد یک ابزار بعد از کالیبراسیون

اگر واریانس ترکیبی، نوع خاصی از ابزار از قبل شناخته شده باشد، در صورتی که واریانس نمونه آن بیشتر از حدهای تعیین شده باشد، ابزار خاص دریافت شده برای کالیبراسیون ممکن است رد شود. برای این منظور ممکن است دوباره به آزمایش فیشر فکر کنید. مثلاً نسبت واریانس نمونه به واریانس ادغام شده گروه ابزار ممکن است از مقدار جدول بندی شده برای درجات آزادی شناخته شده در سطح معنی داری 5% تجاوز نکند. توجه به نسبت میانگین واریانس حلقه های اثبات کننده D و E که 5:1 است جلب می شود. اگر از قبل معیار ثابتی وجود داشت، باید حلقه اثبات را بر اساس واریانس آن رد کرد. به عنوان مثال، با توجه به معیار پیشنهادی در بالا، حلقه اثبات E را می توان رد کرد.

منبع رد یک ابزار بعد از کالیبراسیون : عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *