لودر سایت

منابع عدم قطعیت سیستماتیک

در تعیین میزان منابع عدم قطعیت سیستماتیک، مشارکت های ناشی از (الف) ابزار اندازه گیری (ب) شرایط عملیاتی و (ج) ویژگی ذاتی ابزار مورد آزمایش در نظر گرفته می شود. برخی از انواع رایج عدم قطعیت های سیستماتیک که در اندازه گیری های مکانیکی با آن مواجه می شوند را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

  • عدم قطعیت همانطور که در گواهی کالیبراسیون استاندارد و ابزار مورد استفاده گزارش شده است.
  • عدم قطعیت به دلیل درون یابی بین نقاط کالیبراسیون استانداردهای مورد استفاده در اندازه گیری.
  • عدم قطعیت ناشی از تغییر شرایط محیطی.
  • عدم قطعیت به دلیل عدم توانایی تنظیم مجدد، تشخیص و تکرار ابزار مورد آزمایش.
  • عدم قطعیت ناشی از مقادیر گرفته شده از برخی ثابت های فیزیکی یا خواص مواد مورد استفاده در فرآیند اندازه گیری. برای مثال عدم قطعیت در مقادیر چگالی آب، شتاب ناشی از گرانش، ضرایب انبساط خطی، دما، فشار و رطوبت نسبی و غیره.

فرض بر این است که متغیر عدم قطعیت سیستماتیک از توزیع مستطیلی پیروی می کند و به صورت زیر می باشد.

منبع : عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *