لودر سایت

سیستم بین المللی یکاها عبارت است از: سیستم کمیت ها بر اساس هفت کمیت پایه: طول، جرم، زمان، جریان الکتریکی، دمای ترمودینامیکی، مقدار ماده و شدت نور.

تعریف واحدهای مربوط به مقادیر پایه بسیار مهم است زیرا آنها پایه و اساس کل سیستم واحدها را فراهم می کنند. سیستم بین المللی واحدها، SI، توسط بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است (در زمان نگارش این مطلب 64 کشور عضو کنوانسیون متر وجود دارد) و به عنوان تنها سیستم حقوقی واحدها در اتحادیه اروپا پذیرفته شده است. مقادیر پایه و واحدهای پایه مربوط به آنها در جدول 1 نشان داده شده است. در سال 2018 توافق شد که چهار مورد از این واحدهای پایه دوباره تعریف شوند – کیلوگرم، مول، آمپر و کلوین. پس از تصویب تعاریف تجدید نظر شده در ماه مه 2019، تمام واحدهای پایه بر حسب ثابت‌های بنیادی تعریف می‌شوند که نسبت به زمان و مکان بدون تغییر هستند. طبق تعریف، این ثابت های اساسی هیچ عدم قطعیتی ندارند. کیلوگرم بر حسب ثابت پلانک h = 6.626 070 15 × 10-34 J s و مول به عنوان تعداد خاصی از موجودات اولیه (اتم ها، مولکول ها، یون ها و غیره) که توسط ثابت آووگادرو NA = 6.022 140 داده شده است، تعریف می شود. 76 × 1023 mol-1. این تغییرات بر روش اندازه‌گیری‌های معمول تأثیری نمی‌گذارد و قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی دقیقاً مانند قبل به دست می‌آید. فقط تعریف واحدها تغییر کرده است. بسیاری از کمیت های دیگر در SI به صورت روابط بین مقادیر نشان داده شده در جدول 1 بیان می شوند و کمیت های مشتق شده نامیده می شوند .. تعاریف واحدهای مشتق شده بر حسب واحدهای پایه از معادلات تعریف کمیت های مشتق شده بر حسب کمیت های پایه تبعیت می کنند. به عنوان مثال، چگالی جرمی کمیت مشتق شده (ρ) برابر است با:
ρ = m/V
که در آن m جرم (به کیلوگرم بیان می شود) و V حجم است
(بیان شده در m3).
واحد اندازه گیری (واحد مشتق شده) با اعمال همان فرمول برای واحدها به دست می آید.
kg/m3 که معمولاً به صورت kg m-3 یا kg/m3 نوشته می شود. اشتباه رایج این است که کمیت ها و واحدهای اندازه گیری آن ها را با هم اشتباه می گیریم. باید در نظر داشت که در حالی که یک کمیت یک ویژگی قابل اندازه گیری یک پدیده، جسم یا ماده (مثلاً جرم) است، یک واحد اندازه گیری (مثلاً کیلوگرم) طبق قرارداد به عنوان مرجعی که اندازه گیری های آن ویژگی به آن اشاره دارد انتخاب می شود. به عنوان مثال، توصیف یک اندازه گیری به عنوان “تعداد مول” با استفاده از SI توصیه شده سازگار نیست. در این مثال، کمیت «مقدار ماده» است و واحد آن مول است.

مرجع سیستم بین المللی یکاها: Terminology in Analytica Measurement Introduction to VIM 3

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *