کوته نوشت ها و نمادهای صحه گذاری

کوته نوشت ها و نمادهای صحه گذاری مخفف ها، کوته نوشت ها و نمادهاي زیر…