لودر سایت

کوته نوشت ها و نمادهای صحه گذاری

مخفف ها، کوته نوشت ها و نمادهاي زیر در رابطه با صحه گذاری استفاده می شوند.

 

کمیته متدهاي تجزیه اي   AMC

تحلیل واریانس    ANOVA

سازمان جهانی رسمی توسعه استانداردهاي    AOAC International AOAC

سازمان جهانی رسمی توسعه استانداردهاي    ASTM International ASTM

اداره بین المللی اوزان و مقیاس ها    BIPM

کمیته مشورتی مقدار ماده اندازهشناسی در شیمی    CCQM

کمیته اروپایی استانداردسازي    CEN

انجمن قابلیت ردیابی بین المللی در شیمی تجزیه    CITAC

انستیتوي استانداردهاي آزمایشگاهی و بالینی   CLSI

ماده مرجع گواهی دار    CRM

انجمن اروپایی تایید صلاحیت   EA

کمیسیون اروپایی   EC

آژانس حفظ محیط زیست   EPA

ارزیابی کیفیت خارجی   EQA

اتحادیه اروپا   EU

ارزیابی داده هاي اندازه گیري ـ راهنماي بیان عدم قطعیت اندازه گیري   GUM

کنفرانس بین المللی هماهنگ سازي الزامات فنی براي ثبت مواد دارویی با مصارف انسانی   ICH

کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی   IEC

سازمان جهانی استانداردسازي   ISO

اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردي   IUPAC

کمیته مشترك راهنماها در اندازه شناسی   JCGM

حد تشخیص   LOD

حد تعیین کمی   LOQ

انجمن ملی مراجع آزمون   NATA

تضمین کیفیت   QA

کنترل کیفیت   QC

انجمن سلطنتی شیمی   RSC

مدیریت کل کمیسیون اروپایی بهداشت و مصرف کنندگان   SANCO

روش اجرایی استاندارد   SOP

آزمون مهارت   PT

ماده مرجع   RM

انحراف استاندارد نسبی   RSD

ماوراء بنفش/ مرئی   VIS/UV

واژگان بین المللی اندازه شناسی ـ مفاهیم پایه و عمومی و واژگان مرتبط   VIM

بایاس مطلق   b

بایاس نسبی به(%)    (%)b

ضریب استفاده شده در محاسبه حد کمی سازي   kQ

تعداد اندازه گیري ها   m

تعداد مشاهدات تکراري معدل گیري شده هنگام گزارش نتایج   n

تعداد مشاهدات بلانک معدلگیري شده هنگام محاسبه تصحیح بلانک   nb

حد تکرار پذیري   r

حد تجدید پذیري   R

بازیابی نسبی (بازیابی ظاهري) به درصد   (%)R

بازیابی نشانه نسبی به درصد   (%)’R

انحراف استاندارد   s

انحراف استاندارد تخمینی نتایج تک در غلظت صفر و یا نزدیک صفر s0

انحراف استاندارد استفاده شده براي محاسبه (LOD یا LOQ)    s’0

انحراف استاندارد دقت میانی   s1

انحراف استاندارد تکرار پذیري   sr

انحراف استاندارد تجدید پذیري   sR

عدم قطعیت استاندارد   u

مقدار میانگین (معدل ریاضی)   X

مقدار مرجع   x ref

مقدار میانگین اندازه گیري ها با متد جایگزین، براي مثال یک متد مرجع   X ref

مقدار میانگین نمونه نشانه دار در آزمایش بازیابی   ‘X

غلظت افزوده شده در آزمایش بازیابی   x spike

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *