لودر سایت

دانلود خطوط راهنما مربوط به قواعد تصمیم گیری و بیانیه های انطباق-ilac g8

1- تعاریف

برای این سند، JCGM106:2012 “ارزشیابی داده های اندازه گیری-نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق ” به عنوان منبع اولیه در نظر گرفته شده است. قواعد تصمیم گیری

1-1 حد رواداری-(حد مشخصات)                                                        Tolerance Limit (TL) (Specification Limit)

مقادیر مجاز بالا و پایین مشخص شده از یک ویژگی

2-1 بازه رواداری-(بازه مشخصات)                                                     Tolerance Interval (Specification Interval)

بازه مقادیر مجاز یک ویژگی

یادآوری 1: حدود رواداری به بازه رواداری تعلق دارند، مگر در مواردی که در مشخصات، مورد دیگری ذکر شده باشد.

یادآوری 2: اصطلاح “بازه رواداری” همانطور که در ارزیابی انطباق استفاده می شود معنایی متفاوت از همان اصطلاح، زماني که در آمار استفاده می شود، دارد.

یادآوری 3: در ASME B89.7.3.1: 2001 به بازه رواداری”ناحیه مشخصات” گفته می شود.

3-1 مقدار کمیت اندازه گیری شده                                                                                             Measured Quantity Value

مقدار کمیت نشان دهنده یک نتیجه اندازه گیری شده. (در هر بند 10.2 از [6] VIM)

4-1 حد پذیرش                                                                                                                                  Acceptance Limit (AL)

حدود مجاز بالا و پایین مقدار کمیت اندازه گیری شده

5-1 بازه پذیرش                                                                                                                     Acceptance Interval

بازه مقادير مجاز کمیت اندازه گیری شده

نکته 1: در مواردی که در مشخصات ذکر نشده باشد، حد پذیرش مربوط به بازه پذیرش است.

نکته2 : به یک بازه پذیرش “ناحیه پذیرش” گفته می شود. (ASME B89.7.3.1 [3])

6-1 بازه عدم پذیرش                                                                                                                            Rejection Interval   بازه مقادير غيرمجاز کمیت اندازه گیری  شده

1- 7 نوار محافظ                                                                                                                                              Guard Band (w)   

بازه بین یک حد رواداری و یک حد پذیرش مربوطه که در آن طول نوار برابر با 𝑤 = | 𝑇𝐿 − 𝐴𝐿| می باشد

1-8 قواعد تصمیم گیری  Decision rule                                                                                                                             

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *