لودر سایت

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ نرم افزار  QMSys GUM

محصولات نرم افزاریQMSys GUM  ابزارهای جامعی برای تجزیه و تحلیل عدم قطعیت اندازه گیری های فیزیکی، آنالیزهای شیمیایی و کالیبراسیون برای افرادی اعم از دانشمندان، مترولوژیست ها، مهندسات طراح، تولید و آزمایش یا هر کسی که با درستی  اندازه گیری سر و کار دارد،  قابل استفاده است، فقط باید اطلاعاتی را که در تخصص فنی شما قرار می گیرد را بدانید. نرم افزار QMSys GUM  تجزیه و تحلیل آماری را ارائه می دهد، در حالی که شما دانش فنی را ارائه می دهید.

این نرم افزار از سه روش مختلف برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری استفاده می کند:

  • روش GUFبرای مدل های خطی

-این روش برای مدل های خطی و شبه خطی اعمال می شود و با چارچوب عدم قطعیت  GUMمطابقت دارد. این نرم افزار مشتقات جزئی (اولین جمله ی کسری تیلور) را برای تعیین ضرایب حساسیت مدل خطی معادله محاسبه می کند و سپس عدم قطعیت استاندارد ترکیبی را مطابق با قانون انتشار خطای گاوسی محاسبه می کند.

  • روش GUFبرای مدل های غیرخطی

این روش برای مدل های غیرخطی با توزیع متقارن مقادیر نتیجه ارائه شده است. در این روش از یک سری روش های عددی استفاده می شود. به عنوان مثال تحلیل حساسیت غیرخطی، شاخص های حساسیت درجه دوم و سوم، شبه مونت کارلو با دنباله های سوبول، تأثیرات اضافی، مانند روابط غیر خطی، همبستگی ها، نوع توزیع یا بر همکنش کمیت های ورودی نیز هنگام محاسبه مولفه های عدم قطعیت در نظر گرفته می شوند. نتایج به‌ دست‌ آمده با این روش به طور قابل ملاحظه‌ای با روش تحلیلی منطبق است

  • روش مونت کارلو

این روش که در اولین مکمل  GUMتوضیح داده شده است و تنها روش مناسب برای بسیاری از محاسبات عدم قطعیت است، زیرا معادلات مدل اغلب خطی نیستند. درتکنیک مونت کارلو، توزیع مناسبی به هر کمیت ورودی نسبت داده می شود. از این توزیع ها، یک “مقدار تصادفی”برای هر یک شبیه سازی شده و مقداری از کمیت هدف از این مجموعه داده های ورودی محاسبه می شود. این روش بارها تکرار میشود، به طوری که مجموعه ای از داده ها برای کمیت نتیجه به دست می آید که نمونه ای تصادفی از مقادیر “پتانسیل” کمیت نتیجه را به عنوان تابعی از تغییرات در کمیت های ورودی با توجه به توزیع آنها نشان می دهد. مقدار میانگین و انحراف استاندارد این نمونه تصادفی تخمینی برای مقدار کمیت نتیجه و عدم قطعیت استاندارد آن است. برای دستیابی به تخمین های قابل اعتماد، تعداد زیادی تکرار لازم است -معمولاً از 200000 تا 1000000 با این حال، تکنیک مونت کارلو بسیار بیشتر از یک تخمین برای کمیت نتیجه و عدم قطعیت استاندارد آن است، یعنی، توزیع تخمینی کمیت نتیجه و فاصله پوشش واقعی.

نتیجه ارزیابی یک بودجه عدم قطعیت اندازه گیری کاملاً ساختاریافته در فرم یک جدول است. این جدول همه کمیت های استفاده شده را با نام ها و مقادیر کمیت، عدم قطعیت استاندارد مرتبط و درجات آزادی مؤثر، ضرایب حساسیت که به طور خودکار از مدل معادله به دست می آیند و سهمی در عدم قطعیت استاندارد نتیجه اندازه گیری را در خود دارد. در نهایت، نتیجه کامل بررسی به عنوان یک مقدار همراه با عدم قطعیت گسترده و ضریب پوشش انتخاب شده که به صورت خودکار یا دستی ارائه می شود.

روش مونت کارلو یک هیستوگرام، پارامترهای آماری توزیع تخمینی، مقادیر نتایج و صحه گذاری نتایج را نمایش می دهد. برای مقادیر نتیجه با توزیع نامتقارن، نرم افزار کوتاه ترین فاصله پوشش، عدم قطعیت گسترده نامتقارن و ضریب پوشش نامتقارن را تخمین می زند.

نرم افزار QMSys خلاصه بودجه تجزیه و تحلیل اضافی زیر را ارائه می دهد:

  • تجزیه وتحلیل همبستگی مقادیر نتیجه
  • تجزیه وتحلیل رگرسیون و معادله محاسبه عدم قطعیت گسترده اندازه گیری برای محدوده معین اندازه گیری.

جهت دانلود راهنمای استفاده از نرم افزار QMSys GUM روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود 6 صفحه اول راهنمای استفاده از نرم افزار

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

3 پاسخ برای راهنمای استفاده از نرم افزار QMSys GUM;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *